Kích chân kê, kich chan ke 3 tấn, 4 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 12 tấn, 16 tấn, 20 tấn, 30 tấn, 32 tấn, 50 tấn, 100 tấn